Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede is opgericht in 1993. Eerder maakte zij deel uit van Vluchtelingenwerk Nederland, maar heeft besloten meer waarde te kunnen toevoegen als zelfstandige en onafhankelijke vluchtelingenorganisatie.

Sinds 2017 vinden wij ons onderkomen bij Stichting Binding in Wijk bij Duurstede. Daarnaast maken wij gebruik van een aantal kantoorruimten bij woningcorporatie Viveste (naast het gemeentehuis).

De vluchtelingenwerkgroep neemt de algemene maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in Wijk bij Duurstede voor haar rekening. Zij werkt daarbij in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede. In de praktijk rekt het begrip maatschappelijke begeleiding zich op tot belangenbehartiging van onze cliënten in de eerste 18 maanden van hun nieuwe leven in Wijk bij Duurstede.

Doelstelling

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede heeft als primaire doelstelling:

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van vluchtelingen in de gemeente Wijk bij Duurstede door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan

ONZE MISSIE
De primaire doelstelling van deze groep is “Vluchtelingen toerusten om zelfstandig hun leven in te kunnen richten”. Vanuit dat perspectief wordt ook het dagelijkse werk ingericht.

OVER DIT BELEIDSPLAN

In de beleidsperiode staat het spoorboekje centraal. In het spoorboekje hebben wij een vastlegging gemaakt van welke stappen wij in welk tijdvak moeten ondernemen om onze cliënten steeds verder in de Wijkse samenleving zelfstandig hun weg te laten vinden. Daarnaast begeleiden wij ze ook in de ‘administratieve’ kant van onze samenleving… dat gaat van aanvragen voor geleiden tot werk, het aanvragen van een zorgverzekering tot aan reguliere aanvragen als rijbewijzen. Wij monitoren daarnaast of tijdig aan de wettelijke inburgeringsplicht en andere verplichtingen wordt voldaan. Daarbij willen wij graag de goede buur zijn, die helpt de weg te vinden in de Nederlandse samenleving en de Wijkse in het bijzonder. Het is de bedoeling dat in achttien maanden tijd onze cliënten zo zelfstandig mogelijk worden.

Heel expliciet treden wij niet op als zorgverlener. Wel hebben wij heel nauwe banden met het totale zorgnetwerk in Wijk bij Duurstede, zodat wij snel in staat zijn de benodigde zorg en ondersteuning te organiseren voor onze clienten.

In ons nieuwe strategieplan 2019 en 2020 zijn speerpunten opgenomen. Dit is een beperkt plan, omdat er nieuwe wetgeving komt per 1 januari 2021.

Coördinator en ondersteuning

Mevrouw L. de With (Coördinator)
Mevrouw M. Roelofse (Ondersteuning)

Bestuur

Mevrouw H. Hamers – voorzitter
De heer E. Harmsen – secretaris
De heer T. Baas – penningmeester
De heer Th. Wijnker – algemeen lid

Financiering

De gemeente Wijk bij Duurstede subsidieert het grootste deel van de vaste lasten van de vluchtelingenwerkgroep. De werkgroep is de gemeente daar zeer erkentelijk voor: zonder deze subsidie (welke overigens is gebaseerd op een uitvoeringsovereenkomst) kan het werk niet worden uitgevoerd. Tevens is duidelijk dat dit werk, gedaan door toegewijde vrijwilligers, veel werk uit handen neemt van gemeenteambtenaren en ook maatschappelijke problemen voorkomt of tijdig signaleert. Voor meer inzicht in de financiële huishouding van de werkgroep en de gemeentelijke subsidie verwijzen wij naar de Jaarrekening.

Momenteel wordt niet actief gezocht naar andere middelen. Wel zien wij dat als gevolg van de aanzienlijke instroom van de afgelopen jaren, dat wij in de komende jaren op onze reserves interen. Indien noodzakelijk zullen wij bekijken of wij ook op andere wijze middelen aantrekken.

Daarnaast mag genoemd worden dat er in de afgelopen jaren veel steun is geweest van inwoners en de kerkorganisaties, bijvoorbeeld door het doneren van speelgoed, het organiseren van (sociale) activiteiten en het betrekken van onze cliënten in de samenleving.

Gedragscode

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen.

Beloningsbeleid

Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede heeft twee betaalde medewerkers in dienst. Het bestuur heeft een uitvoerende rol en ondersteunt de coördinator waar mogelijk in de dagelijkse uitvoering van het werk. Het bestuur is onbezoldigd. Werkelijke kosten in verband met de uitvoering van de functie worden vergoed. Vrijwilligers werken onbezoldigd voor de stichting. Voor hen worden feitelijke kosten vergoed. Daarnaast verzorgen wij training- en opleiding voor deze vrijwilligers, welke noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden.