Jaarlijks zijn er miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, armoede of uit vrees voor vervolging. De meesten van hen worden in de regio door buurlanden opgevangen. Slechts een gering percentage komt in Europa terecht om asiel aan te vragen.

Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald in het internationale Vluchtelingenverdrag. De meeste vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit als asielzoeker naartoe gekomen en hebben asiel aangevraagd. Als de asielprocedure succesvol is, krijgt hij een asielvergunning / verblijfsvergunning en de garantie dat hij voorlopig niet wordt teruggestuurd naar zijn eigen land. Verder krijgt hij alle rechten en plichten van een inwoner van Nederland, en toegang tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hem in staat een nieuw bestaan op te bouwen.

Nederland doet ook mee aan een internationaal programma om vluchtelingen die elders in vluchtelingenkampen verblijven te hervestigen in Nederland. Dit zijn uitgenodigde vluchtelingen. De begeleiding van deze groep vluchtelingen is boeiend maar intensief omdat de periode van verblijf in Nederland nog heel erg kort is. Ook de gemeente Wijk bij Duurstede stelt woningen beschikbaar voor deze groep vluchtelingen.

Vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland aankomen staan er alleen voor. Ze hebben vaak geen familie of vrienden om op terug te vallen, hebben veel meegemaakt en het is voor hen moeilijk de weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Stichting Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede biedt vluchtelingen die in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn komen wonen maatschappelijke en juridische begeleiding aan gedurende (gemiddeld) 2 jaar na huisvesting in de gemeente.

Onder “vluchtelingen” wordt door ons verstaan:

  • alle vreemdelingen die in het land van herkomst gegronde redenen hebben om te vrezen voor vervolging wegens politieke of godsdienstige overtuiging, hun nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras  of sociale groep en die in Nederland asiel zoeken of hebben gevonden en verblijven binnen de gemeente Wijk bij Duurstede.
  • vreemdelingen die op gronden overeenkomstig de definitie uit het Vluchtelingenverdrag gegronde vrees hebben hun vrijheid of leven te verliezen of onderworpen te worden aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling.